برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل .www یا //:http باشد.

لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید را وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار میباشد

captcha image
پسوند تعداد سال ثبت دامنه انتقال دامنه تمدید دامنه
com 1 145,000 تومان 145,000 تومان 145,000 تومان
co 1 450,000 تومان 450,000 تومان 450,000 تومان
ir 1 9,000 تومان 9,000 تومان 9,000 تومان
net 1 195,000 تومان 195,000 تومان 195,000 تومان
org 1 195,000 تومان 195,000 تومان 195,000 تومان
info 1 190,000 تومان 190,000 تومان 190,000 تومان
biz 1 190,000 تومان 190,000 تومان 190,000 تومان
us 1 160,000 تومان 160,000 تومان 160,000 تومان
ac.ir 1 9,000 تومان 9,000 تومان 9,000 تومان
co.ir 1 9,000 تومان 9,000 تومان 9,000 تومان
gov.ir 1 9,000 تومان 9,000 تومان 9,000 تومان
co.uk 2 258,000 تومان 258,000 تومان 258,000 تومان
club 1 170,000 تومان 170,000 تومان 170,000 تومان
me 1 150,000 تومان 150,000 تومان 150,000 تومان