لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید را وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار میباشد

captcha image
پسوند تعداد سال ثبت دامنه انتقال دامنه تمدید دامنه
com 1 90,000 تومان 90,000 تومان 90,000 تومان
co 1 280,000 تومان 280,000 تومان 280,000 تومان
ir 1 9,000 تومان 9,000 تومان 9,000 تومان
net 1 125,000 تومان 125,000 تومان 125,000 تومان
org 1 125,000 تومان 125,000 تومان 125,000 تومان
info 1 149,000 تومان 149,000 تومان 149,000 تومان
biz 1 149,000 تومان 149,000 تومان 149,000 تومان
us 1 98,000 تومان 98,000 تومان 98,000 تومان
ac.ir 1 9,000 تومان 9,000 تومان 9,000 تومان
co.ir 1 9,000 تومان 9,000 تومان 9,000 تومان
gov.ir 1 9,000 تومان 9,000 تومان 9,000 تومان
co.uk 2 139,000 تومان 139,000 تومان 139,000 تومان
club 1 120,000 تومان 120,000 تومان 120,000 تومان
me 1 90,000 تومان 90,000 تومان 90,000 تومان