هاست دانلود


DWH1
سه ماهه
48,000 تومان
فضای میزبانی
10GB
پهنای باند
نامحدود
DWH2
سه ماهه
108,000 تومان
فضای میزبانی
25GB
پهنای باند
نامحدود
DWH3
سه ماهه
234,000 تومان
فضای میزبانی
80GB
پهنای باند
نامحدود
DWH4
سه ماهه
498,000 تومان
فضای میزبانی
300GB
پهنای باند
نامحدود