هاست کم حجم ویندوز


CWH1
سالیانه
62,000 تومان
فضای میزبانی
100MB
پهنای باند
3GB
دامنه مازاد
ندارد
بانک اطلاعاتی
SQL 2014
CWH2
سالیانه
88,000 تومان
فضای میزبانی
500MB
پهنای باند
6GB
دامنه مازاد
ندارد
بانک اطلاعاتی
SQL 2014
CWH3
سالیانه
154,000 تومان
فضای میزبانی
نامحدود
پهنای باند
10GB
دامنه مازاد
ندارد
بانک اطلاعاتی
SQL 2014
CWH4
سالیانه
270,000 تومان
فضای میزبانی
نامحدود
پهنای باند
30GB
دامنه مازاد
نامحدود
بانک اطلاعاتی
SQL 2014