نمایندگی حجمی ویندوز


RWH1
سه ماهه
150,000 تومان
فضای میزبانی
20GB
پهنای باند
100GB
تعداد دامنه
80 عدد
بانک اطلاعاتی
SQL 2014
RWH2
سه ماهه
300,000 تومان
فضای میزبانی
50GB
پهنای باند
250GB
تعداد دامنه
160 عدد
بانک اطلاعاتی
SQL 2014
RWH3
سه ماهه
450,000 تومان
فضای میزبانی
100GB
پهنای باند
500GB
تعداد دامنه
320 عدد
بانک اطلاعاتی
SQL 2014
RWH4
سه ماهه
900,000 تومان
فضای میزبانی
300GB
پهنای باند
1.5TB
تعداد دامنه
640 عدد
بانک اطلاعاتی
SQL 2014