نمایندگی حجمی لینوکس


RLH1
شروع از
سه ماهه

90,000 تومان
فضای میزبانی
20GB
پهنای باند
100GB
تعداد دامنه
80 عدد
بانک اطلاعاتی
MySQL
RLH2
شروع از
سه ماهه

150,000 تومان
فضای میزبانی
50GB
پهنای باند
250GB
تعداد دامنه
160 عدد
بانک اطلاعاتی
MySQL
RLH3
شروع از
سه ماهه

300,000 تومان
فضای میزبانی
100GB
پهنای باند
500GB
تعداد دامنه
320 عدد
بانک اطلاعاتی
MySQL
RLH4
شروع از
سه ماهه

750,000 تومان
فضای میزبانی
300GB
پهنای باند
1.5TB
تعداد دامنه
640 عدد
بانک اطلاعاتی
MySQL