هاست ویندوز اشتراکی


WH1
سه ماهه
30,000 تومان
فضای میزبانی
2GB
پهنای باند
20GB
دامنه مازاد
1 عدد
بانک اطلاعاتی
SQL 2014
WH2
سه ماهه
45,000 تومان
فضای میزبانی
5GB
پهنای باند
50GB
دامنه مازاد
2 عدد
بانک اطلاعاتی
SQL 2014
WH3
سه ماهه
75,000 تومان
فضای میزبانی
10GB
پهنای باند
100GB
دامنه مازاد
4 عدد
بانک اطلاعاتی
SQL 2014
WH4
سه ماهه
180,000 تومان
فضای میزبانی
30GB
پهنای باند
300GB
دامنه مازاد
10 عدد
بانک اطلاعاتی
SQL 2014