هاست لینوکس اشتراکی


LH1
سه ماهه
24,000 تومان
فضای میزبانی
2GB
پهنای باند
20GB
دامنه مازاد
1 عدد
بانک اطلاعاتی
MySQL
LH2
سه ماهه
33,000 تومان
فضای میزبانی
5GB
پهنای باند
50Gb
دامنه مازاد
2 عدد
بانک اطلاعاتی
MySQL
LH3
سه ماهه
45,000 تومان
فضای میزبانی
10GB
پهنای باند
100GB
دامنه مازاد
4 عدد
بانک اطلاعاتی
MySQL
LH4
سه ماهه
75,000 تومان
فضای میزبانی
30GB
پهنای باند
300GB
دامنه مازاد
10 عدد
بانک اطلاعاتی
MySQL