بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد :

شماره حساب: 308.8000.12320324.1

شماره کارت: 1938 4633 2910 5022


نام صاحب حساب: حسین دلخوش

بانک ملت

بانک ملت :

شماره حساب: 5471866062

شماره کارت: 1784 7005 3378 6104


نام صاحب حساب: حسین دلخوش